Slide item 6
Slide item 5
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 66
Slide item 7

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác Khảo thí, công tác Đảm bảo chất lượng và Thanh tra.

II. NHIỆM VỤ

  1. Công tác Khảo thí

-       Tham mưu và giúp việc cho BGH thực hiện công tác Khảo thí theo đúng các quy chế và quy định;

-       Xây dựng kế hoạch Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng theo năm học trình BGH;

-       Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa tổ chức các kỳ thi cuối khóa, thi học kỳ kết thúc môn đối với các hệ, bậc đào tạo của trường;

-       Quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường; Thường trực trong công tác in sao đề thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức;

-       Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ vào bảo mật đề thi, bảng điểm theo quy định;

-       Phối hợp cùng Phòng SĐH trong công tác thi tuyển sinh đầu vào;

-       Đề xuất các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi;

-       Xây dựng quy trình chấm phúc khảo của trường Đại học Phan Thiết và giải quyết đơn xin chấm phúc khảo sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường theo quy định của BGDĐT;

-       Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác khảo thí;

2. Công tác Đảm bảo chất lượng & Thanh tra

a. Công tác đảm bảo chất lượng:

-    Kế hoạch chiến lược và đảm bảo chất lượng;

-    Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo chu kỳ kiểm định (Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, chuẩn bị minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình Kiểm định chất lượng của Bộ GDĐT; thường trực tham mưu công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của trường);

-    Làm đầu mối trong việc liên hệ và phối hợp cùng Trung tâm Kiểm Định trong công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục;

-    Thực hiện các công tác có liên quan đến chức năng của phòng khi được BGH giao;

-    Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo công việc theo đúng chức năng của Phòng

-    Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng;

-    Tổ chức tham gia công tác dự giờ, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên; kiểm tra thực hiện các quy định, quy chế đào tạo tại Khoa/Phòng;

-    b. Công tác thanh tra

-    Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và Nhà trường;

-    Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và cán bộ, nhân viên và giảng viên; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao;

-    Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị;

-    Đề xuất và xây dựng quy trình kiểm tra thi kết thúc học phần;

-    Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

-    Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;

-    Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng;

-    Phối hợp các phòng, ban có liên quan kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên;

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phan Thiết và các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng giao.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Giới thiệu chung:

Phòng Kế hoạch Tài chính là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phan Thiết và được điều hành trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập trên nền tảng là bộ phận Kế hoạch Tài chính, để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, tập thể Phòng Kế hoạch Tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự năng động, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tận tụy và đặc biệt là lòng yêu nghề.

2. Nhân sự:

- Nguyễn Anh Đông: Kế toán trưởng.

- Nguyễn Thị Hồng Ly: Kế toán viên.

- Nguyễn Thị Thảo: Kế toán viên.

- Nguyễn Ngọc Diệu: Kế toán viên.

- Lê Thị Nữ: Thủ quỹ

01 670

3. Chức năng, nhiệm vụ.

3.1 Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

3.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu và giúp Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn, hàng năm của Nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán của Nhà trường theo quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ kế toán, quản lý tài chính theo quy định hiện hành. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức công tác kiểm kê vật tư, tài sản, quản lý tài sản của nhà trường.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm, bổ sung, hoàn thiện chế độ, định mức thu chi; Dự toán tài chính hàng năm; Đề xuất phân bổ nguồn tài chính thường xuyên; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi và tham mưu xét duyệt dự toán thu chi hàng năm của các đơn vị trực thuộc; Đề xuất sử dụng các nguồn thu có hiệu quả, hướng dẫn các hoạt động tài chính theo quy định.

- Thực hiện chi các khoản theo dự toán công việc được duyệt. Các khoản chi ngoài dự toán trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản như học phí, lệ phí của người học; các khoản thu nộp theo quy định của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu, chi tài chính .

- Quản lý, phối hợp, đôn đốc các đơn vị có liên quan của Khoa trong việc thu học phí, lệ phí, các khoản thu khác của sinh viên, học viên theo đúng quy định.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, các quy định khác của Nhà nước.

 - Chủ trì việc thực hiện thanh lý các hợp đồng mua sắm vật tư, tài sản , hợp đồng đào tạo, quyết toán cho các giáo viên thỉnh giảng và các cơ sở liên kết đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí hàng năm, thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, các khoản chi khác phục vụ đào tạo, NCKH, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo quy định hiện hành.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, các khoản phụ cấp, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho CBNV, giảng viên của Trường. Chi trả học bổng và các chi phí phục vụ cho học tập và giảng dạy.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; Tổng hợp thống kê và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các công việc liên quan đến tất cả các nhiệm vụ trên cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu và các cơ quan, ban ngành khi có yêu cầu.

 

4. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Phan Thiết

- Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Điện thoại: 0252.6288.988

A.  Chức năng:

  Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác Quản lý khoa học (QLKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), quản lý đào tạo sau đại học (SĐH) và hợp tác quốc tế (HTQT). Tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án trong và ngoài nước.

B.  Nhiệm vụ:

I. Về quản lý khoa học

1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về công tác quản lý khoa học, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các Khoa lập kế hoạch NCKH.

2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch NCKH – CGCN.

3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.

4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn NCKH, chuyển giao công nghệ.

5. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực NCKH.

6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH.

7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

8. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.

9. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

II. Về quản lý đào tạo sau đại học

1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học các ngành của trường theo quy định của Bộ GD & ĐT, phù hợp với sự phát triển chung của trường.

2. Đề xuất phương hướng phát triển, phối hợp với các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường.

3. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, với các đơn vị chức năng xây dựng mục tiêu đào tạo, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng; quản lý các dự án đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

4. Phối hợp với Khoa chuyên môn và các đơn vị chức năng thực hiện điều độ, kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, đề xuất tiền thù lao cho giảng viên; theo dõi việc học tập của học viên. Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Khoa, kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện …

5. Là thường trực Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, phối hợp với các Khoa chuyên môn, Phòng KT-ĐBCL&TT đề xuất, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh trình Hội đồng xem xét phê duyệt.

6. Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, lưu trữ hồ sơ học viên SĐH, các tài liệu liên quan theo quy định.

7. Tham mưu Hiệu trưởng thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ theo danh sách đề xuất của Khoa chuyên ngành cho phù hợp quy chế vừa ban hành, hướng dẫn quy trình thủ tục giao đề tài, phản biện và bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường.

8. Quản lý cấp phát văn bằng Thạc sĩ theo quy định.

9. Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đào tạo sau đại học.

10. Thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo SĐH theo yêu cầu của trường và cấp trên.

III. Về quan hệ quốc tế

1. Là nơi tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài đến trường và chuyển các thông tin đến các bộ phận chức năng tương ứng (trừ các chức năng cụ thể đã được quy định của Phòng Hành chính - Tổ chức).

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có trình độ và năng lực nhằm thực hiện hiệu quả công tác quan hệ đối ngoại.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác và quảng bá hình ảnh của trường.

4. Chủ động tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác bên ngoài (cá nhân, tổ chức) có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học để giới thiệu các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập mối quan hệ.

5. Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và quản lý các dự án hợp tác quốc tế (dự án có yếu tố nước ngoài, được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng); tổ chức ký kết các văn bản hợp tác; cử cán bộ đảm trách công tác theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác đối ngoại.

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cấp trường, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng/ triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác.

7. Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế: tổ chức tiếp đón các đoàn khách quốc tế; hỗ trợ các thủ tục liên quan cho giảng viên, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường; theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Giám hiệu.

8. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

9. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế.

10. Phối hợp với các Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan quản lý sinh viên nước ngoài học tại trường.

1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong những công tác: tổ chức cán bộ, hành chính; lập kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường; xây dựng kế hoạch phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường; an ninh trật tự; thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ:

* Khối văn phòng:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động Trường.

- Xây dựng kế hoạch về lao động; đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường.

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong Trường.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch; tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vu cho việc xét các danh hiệu nàh giáo, chức danh GS, PGS.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến; quản lý con dấu, lưu trữ văn bản. Hỗ trợ các thủ tục cán bộ, viên chức đi nước ngoài...

- Thực hiện các báo cáo thống kê; lịch công tác tuần. Tổng hợp các thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

* Y tế:

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - viên chức và sinh  viên trong Trường.

- Phối hợp với Đoàn Trường thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên toàn Trường.

- Thực hiện công tác bảo hiểm tai nạn cho cán bộ - viên chức và sinh viên trong Trường.

* Tổ xe:

- Đưa đón cán bộ - viên chức làm việc tại các cơ sở của Trường, cán bộ đi công tác, cán bộ ngoài Trường và chuyên gia nước ngoài đến công tác, hội nghị, hội thảo tại Trường.

- Phục vụ công tác tuyển sinh hàng năm.

* Bảo vệ:

Tổ chức và chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự an toàn trong khuôn viên Trường.

Tìm kiếm thông tin

ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO- Sáng 27/10, Trường Đại học Phan Thiết tổ chức “Ngày hội việc làm sinh viên” năm 2017 đã thu hút hơn 1.000 sinh viên của trường tham ...
Đó là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đại học Phan Thiết triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học ...

Video giới thiệu về trường

Liên kết website

Slide item 7
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 8
Slide item 9
Slide item 10
Slide item 11