QD di 159 BH Quy dinh tuyen dung va quan ly nguoi nuoc ngoai - Trường Đại học Phan Thiết