Chứng nhận KĐCL CTĐT Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Phan Thiết