Chứng nhận KĐCL CTĐT Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Phan Thiết