Chứng nhận KĐCL CTĐT Ngành Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Phan Thiết