Lớp tập huấn Marketing online và Kết nối thị trường online - Trường Đại học Phan Thiết