ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT (DỰ KIẾN) - Trường Đại học Phan Thiết